Μέτρο 123 A: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων 2011

 

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των επιδοτούμενων επιχείρησεων, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και η δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά για τα παραγόμενα προϊόντα.

Δικαιούχοι Ενίσχυσης

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις  που δύνανται να χρηματοδοτηθούν, αφορούν την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης  μονάδων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, και πιο συγκεκριμένα στους τομείς:   

Α) Ζωικής παραγωγής:

 • Τομέας κρέατος
 • Τομέας γάλακτος
 • Τομέας αυγών, πουλερικών, κουνελιών
 • Διάφορα (π.χ. μέλι)
 • Τομέας ζωοτροφών

Β) Φυτικής παραγωγής:

 • Τομέας φυτών μεγάλης καλλιέργειας (δημητριακά - ρύζι)
 • Τομέας ελαιούχων προϊόντων
 • Τομέας οίνου
 • Τομέας οπωροκηπευτικών
 • Τομέας ανθέων
 • Τομέας φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών
 • Τομέας σπόρων & πολλαπλασιαστικού υλικο

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) που δύνανται να χρηματοδοτηθούν, αφορούν:

 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων (software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000€.

Επίσης συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος, ακόμα και αν έχουν πραγματοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

O προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000€.

Ποσοστό Ενίσχυσης

Το ποσοστό επιχορήγησης για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε:

- 50% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων μέχρι του ποσού των 1.500.000€.
- 45% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 1.500.000€ έως 3.000.000€.
- 40% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 3.000.000€ έως 6.000.000€.
- 35% για επενδύσεις ή τμήματα των επενδύσεων από 6.000.000€ και άνω.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται διαφορετικά για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και για όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 100.000€ μέχρι 5.000.000€ για το 80% των πόρων του προγράμματος, ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000€ μέχρι 10.000.000€.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων ξεκινά την Παρασκευή 07/10/2011, και λήγει την Δευτέρα 23/01/2012, και ώρα 15:00, αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011 που είχε οριστεί να λήξει αρχικά.