Επιχειρησιακό Προγραμμμα Αλιείας 2007-2013
alieia

Μέτρο 2.3: Μεταποίηση και Εμπορία του Άξονα Προτεραιότητας 2

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 605 Β/5-3-2012 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 2.3 "Μεταποίηση & Εμπορία" του Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Πεδίο Εφαρμογής

Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποιησης
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.


Κατηγορίες Ενιχυόμενων Επιχειρήσεων

 • Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
 • Κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις),
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ,
 • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου εργασιών ή συνόλου του ετήσιου ισολογισμού αυτών, εφόσον ο τόπος υλοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου βρίσκεται σε «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».Επιλέξιμες Δαπάνες

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στην παρούσα θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:

 • Δαπάνες για την αγορά οικοπέδου.
 • Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
 • Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για την αγορά μέσων μεταφοράς.
 • Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
 • Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
 • Δαπάνες για επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 • Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.


Περιοχές Εφαρμογής


Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία» του ΕΠΑΛ 2007-2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με το μέγεθος των Δικαιούχων και την περιοχή του τόπου υλοποίησης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίο


Ποσοστό Ενίσχυσης -Χρηματοδότησης


Τα ποσοστά χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση έχουν ως εξής:

 • έως 50% για τις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης
 • έως 40% για τις περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης
 • έως 60% για τα απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά


Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου


Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 24.088.800,00 €
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν πρέπει να είναι άνω των 20.000 ΕΥΡΩ και κατ’ ανώτερο 5.000.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1.500.000 ΕΥΡΩ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.


Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότηδης


Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσης ενύσχυσης από 05 Μαρτίου 2012 έως 31 Ιουλίου 2012

Συνοπτικός Οδηγός Προγράμματος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επιχειρησιακών σχεδίων στο μέτρο