Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 - Μέτρο 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία - 50% Επιδότηση!

Προκηρύχτηκε η 2η Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 2.3 “Μεταποίηση & Εμπορία’’ με στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης και των εγκαταστάσεων εμπορίας του τομέα της αλιείας.

Δικαιούχοι Ενίσχυσης

 • Μικρομεσαίες (ΜΜΕ) Ατομικές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
 • Επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερους από 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.
 • Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Υπαγόμενες πράξεις:

 • Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
 • Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας: Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Επιλέξιμες ενέργειες:

1) Ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

2) Επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

3)Επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην απομάκρυνση διοξίνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια.

4) Ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

5)Ίδρυση και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

6)Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίησης παραδοσιακών συνταγών.

7)Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες για την αγορά οικοπέδου
 • Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων
 • Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού
 • Δαπάνες για την αγορά μέσων μεταφοράς
 • Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων
 • Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
 • Δαπάνες για επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Αυγούστου 2012 και μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης, δύνανται να θεωρηθούν επιλέξιμες, εφόσον αυτές έχουν εξοφληθεί και δεν έχει ενταχθεί επενδυτικό σχέδιο με το ίδιο αντικείμενο στην πρόσκληση 433/2012 για την ίδια παραγωγική μονάδα.

Προϋπολογισμός

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια Μεταποίησης & Εμπορίας του τομέα Αλιείας πρέπει να έχουν προϋπολογισμό μεταξύ €20.000 και €3.000.000 για τις περιοχές που βρίσκονται εντός στόχου σύγκλιση (Ήπειρος, Νησιά Ιονίου) και κατ’ ανώτερο €500.000 για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Προθεσμίες Υποβολής

Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας – Μέτρο 2.3 Μεταποίηση & Εμπορία θα διαρκέσει έως την επίτευξη των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013.

Ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης

 

Περιφέρειες Εντός Στόχου Σύγκλισης

(Ήπειρος. Νησιά Ιονίου)

Περιφέρειες Εκτός Στόχου Σύγκλισης

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

1

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις

50%

40%

60%

2

Μεσαίες Επιχειρήσεις

45%

35%

55%

3

Επιχειρήσεις που απασχολούν από

250 έως 750 εργαζομένους ή έχουν

κύκλο εργασιών από 50 έως 200

εκατομμύρια ευρώ.

30%

20%

50%

4

Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού

απασχολούμενων, ετήσιου κύκλου

εργασιών ή συνόλου του ετήσιου

ισολογισμού.

40%