Πράσινες Υποδομές 2010

Ημέρες Υποβολής: 25/5/2010 – 18/6/2010

Δημόσια Δαπάνη: € 30.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: € 300.000 – 2.500.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: 30 – 45 %

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008:

 • 37: Επεξεργασία λυμάτων
 • 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
 • 39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Επιλέξιμες ενέργειες

Οι κύριες επιλέξιμες ενέργειες, εκ των οποίων μία τουλάχιστον πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις κατωτέρω κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

 • Συλλογή – Μεταφορά – Μεταφόρτωση - Προσωρινή αποθήκευση – Επεξεργασία.

Επίσης, δευτερεύουσες επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/ συστημάτων (ISO 14001, EMAS, Ecolabel κτλ.)

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ανέγερση – Επέκταση – Διαμόρφωση κτιρίων.
 • Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών).
 • Προμήθεια λογισμικού.
 • Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια.
 • Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις).
 • Αμοιβές Συμβούλων.

Επικοινωνήστε με την Εταιρία μας για οποιαδήποτε ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούν την επιχείρησή σας.