Πράσινη Επιχείρηση 2010

Ημέρες Υποβολής: 25/5/2010 – 18/6/2010

Δημόσια Δαπάνη: € 30.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: € 30.000 – 200.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: 35 – 45 %

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.

Επιλέξιμες ενέργειες
 • Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων.
 • Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων.
 • Ανάπτυξη “πράσινων” προϊόντων και διαδικασιών.
 • Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστημάτων (ISO 14001, EMAS, Ecolabel).
 • Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων.
 • Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών).
 • Προμήθεια λογισμικού.
 • Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια.
 • Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις).
 • Αμοιβές Συμβούλων.

Επικοινωνήστε με την Εταιρία μας για οποιαδήποτε ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούν την επιχείρησή σας.