Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2011


Ημερομηνία Υποβολής:
01/02/2011 - μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια

Δημόσια Δαπάνη: €396.000.000

Προϋπολογισμός Έργων: έως €15.000

Δημόσια Χρηματοδότηση: έως 30%

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας και η προώθηση μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής που οδηγεί σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά εντάσσονται σε 2 κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

 • Κατηγορία Α
  Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή τις 60.000 € αντίστοιχα.
  Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%.

 • Κατηγορία Β
  Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000 και 60.000 € ή 60.000 και 80.000 € αντίστοιχα.
  Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%.
      
  Η κατάταξη στις ανωτέρω κατηγορίες γίνεται βάσει της τελευταίας διαθέσιμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 •  
 • Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας

  Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
  • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31.12.2009.
  • Φέρει οικοδομική άδεια, που έχει εκδοθεί μέχρι τις 31.12.1989. Στην περίπτωση που το κτήριο έχει κατασκευαστεί πριν τις 31.12.1989 αλλά ο ιδιοκτήτης του δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  Επιλέξιμες Παρεμβάσεις
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) & τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

  Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα

  Σύστημα με αξιοποίηση Α.Π.Ε.

  Σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας υψηλής απόδοσης

  Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λεβητοστασίου

  Τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης

  Τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης


  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

  Επικοινωνήστε με την Εταιρία μας για οποιαδήποτε ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες που αφορούν την επιχείρησή σας.