Σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου (ISO14001, EMAS κ.α. )

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία συνεχώς αναπτυσσόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, τόσο στην αγορά όσο και στο ευρύτερο κοινό. Πλέον οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ και αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η περιβαλλοντική νομοθεσία θεσπίζει σαφείς και αυστηρούς κανονισμούς, επιβάλλοντας όλο και μεγαλύτερες ποινές για όσους φορείς δεν φροντίζουν να μειώσουν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν.
Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διαχείριση ως βασικό στοιχείο της πολιτικής που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και τη φιλικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους προς το περιβάλλον.

Τι είναι και πού εφαρμόζονται τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου:

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να πιστοποιήσει την περιβαλλοντική της αξιοπιστία, μέσω αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων των προϊόντων και υπηρεσιών της. Το ζητούμενο είναι η συμμόρφωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της επιχείρησης (πρόληψη ρύπανσης, εξοικονόμηση ενέργειας – πόρων, κλπ.), ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.
Το πλέον διαδεδομένο και αναγνωρισμένο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου είναι το πρότυπο ISO 14001 που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation). Το πρότυπο αυτό είναι μέρος της σειράς διεθνών προτύπων ISO 14000 και είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001 και ISO 22000, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.
Το EMAS (Eco Management & Audit Scheme) είναι ένα κοινοτικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου που περιλαμβάνει εξολοκλήρου το πρότυπο ISO 14001, αλλά προχωρά ακόμα περισσότερο θέτοντας επιπλέον απαιτήσεις από την επιχείρηση.

 

Τα οφέλη για την επιχείρηση:

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση/οργανισμό από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ελέγχου είναι μεταξύ άλλων:

 • Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη ισχύουσα νομοθεσία και αποφυγή προστίμων.
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης – ελαχιστοποίηση αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Πρόληψη της ρύπανσης.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης που προκύπτει από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ενέργειας και αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων της.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, προσέλκυση νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές με πελάτες που απαιτούν συνεργάτες πιστοποιημένους σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα διαχείρισης.
 • Ενίσχυση του κύκλου εργασιών και αύξηση πωλήσεων, λόγω βελτίωσης της επωνυμίας της επιχείρησης και της εικόνας της ως συνεργάτη που συμβαδίζει με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility).
 • Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό.
 • Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς ευρύ κοινό, αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα και αυξημένη προθυμία για ανάληψη ευθυνών.
 • Θέσπιση περιβαλλοντικών δεικτών για μέγιστο έλεγχο και συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης.


Ο στόχος της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, μέσω συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο βελτίωσης για την επιχείρηση.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της, αντιμετωπίζονται όλες οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και διευρύνεται η κερδοφορία της όπως έχει εξακριβωθεί πρακτικά και σε διεθνές επίπεδο.