Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (HACCP, ISO 22000 κ.α.)

Είναι πλέον δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο των τροφίμων, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα προϊόντα που παράγει και διακινεί και οφείλει να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων και προϊόντων, όπως προβλέπεται από την σχετική Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Τι είναι το ISO 22000:

Το ISO 22000 είναι η πλέον αναγνωρισμένη και ολοκληρωμένη λύση στον χώρο των τροφίμων και των προϊόντων τους. Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τροφίμου νομοθεσία, ενώ ο τρόπος σχεδίασής του, το καθιστά συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης όπως τα ISO 9001, και ISO 14001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους. Το ISO 22000 είναι ένα πρότυπο που δρα προληπτικά και δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων και προϊόντων.

Που εφαρμόζεται:

Η εφαρμογή του ISO 22000 γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων: Από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών, τροφίμων, τη μεταποίηση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή, τη λιανική πώληση και τη διάθεση τροφίμων στον καταναλωτή, καθώς και σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, κ.τ.λ. τις επιχειρήσεις τροφίμων.

 

Τα οφέλη του ISO 22000 για την επιχείρηση:

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 είναι μεταξύ άλλων:

 • Παροχή αποδείξεων συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα.
 • Πρόληψη των κινδύνων, εξάλειψη ελαττωματικών προϊόντων και κυρίως αυτών που πιθανά να σχετίζονται με σοβαρά ποιοτικά καταναλωτικά παράπονα (τροφική δηλητηρίαση, κλπ.), εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη.
 • Προστασία και ενίσχυση της επωνυμίας (brand name) και καλής φήμης της επιχείρησης. Ισχυρό όπλο marketing.
 • Μείωση κόστους παραγωγής και λειτουργίας λόγω της μείωσης απορρίψεων προβληματικών παρτίδων προϊόντων.
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεπαγόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της διεθνούς αναγνώρισης της πιστοποίησης.
 • Ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω της αύξησης των πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας.
 • Εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό με πελάτες που απαιτούν υπηρεσίες και συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα βάση διεθνών προτύπων.
 • Δυναμική επικοινωνία με άλλους οργανισμούς στην αλυσίδα τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων.
 • Έγκαιρος εντοπισμός πηγών προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών εύκολα και γρήγορα.
 • Μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας.
 • Βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας και αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού.
 • Βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης με την εισαγωγή σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών/διεργασιών και οδηγιών εργασίας.


Η πολιτική της ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ βασίζεται στην ουσιαστική συνεργασία της με τις επιχειρήσεις και στην παροχή εξειδικευμένων και αποτελεσματικών λύσεων σε θέματα οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης των Συστημάτων Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων.
Η εταιρία επίσης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης μέχρι την τελική πιστοποίηση ενός συστήματος, κατάλληλα επιλεγμένου και προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της επιχείρησης.