Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:08

Η ποιότητα αποτελεί σήμερα τον κινητήριο μοχλό ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να ενσωματώσουν την διαχείριση ποιότητας ως βασικό στοιχείο της πολιτικής που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη θέση τους στην αγορά, αλλά και τη φιλικότητα των προϊόντων και δραστηριοτήτων τους προς το ευρύ κοινό.

Τι είναι και που εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:08

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:08 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.  Διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντος και την παροχή υπηρεσίας, σταθερής ποιότητας και αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα που είναι δυνατό και θεμιτό να εξελίσσεται, καθώς η επιχείρηση αναπτύσσεται, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διαρκούς αξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:08 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.


Τα
oφέλη για την επιχείρηση

Τα οφέλη που προκύπτουν για την επιχείρηση/οργανισμό από την εφαρμογή ενός  Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων:

 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση πόρων.
 • Αύξηση παραγωγικότητας.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Προσέλκυση επενδύσεων και νέων πελατών και είσοδος σε νέες αγορές.
 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το ευρύ κοινό, αρμόδιες αρχές, δανειστές, επενδυτές.
 • Ισχυρό εργαλείο διαφήμισης – marketing.
 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.


Διεργασία Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση γίνεται σε συνεργασία με αρμόδιο εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

Ο στόχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, μέσω συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος, απόλυτα προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις και ανάγκες της κάθε επιχείρησης, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο βελτίωσης για την επιχείρηση.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα, η λειτουργικότητα και διευρύνεται η κερδοφορία της όπως έχει εξακριβωθεί πρακτικά και σε διεθνές επίπεδο.