Έρευνα Αγοράς

 • Πρωτογενής έρευνα αγοράς
 • Έρευνες καταναλωτών
 • Προσδιορισμός κοινού στόχου (target group)
 • Καταγραφή σημείων πώλησης
 • Μέθοδοι επισκόπησης πρωτογενούς έρευνας
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Τηλεφωνική συνέντευξη
 • Αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ταχυδρομείου
 • Στάδια υλοποίησης της έρευνας
 • Σχεδίαση ερωτηματολογίου
 • Ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων
 • Καταχώρηση των απαντήσεων
 • Ταξινόμηση των απαντήσεων
 • Στάθμιση των απαντήσεων
 • Αξιολόγηση των απαντήσεων
 • Σύνταξη αναφοράς και εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Δευτερογενής έρευνα αγοράς
 • Δημογραφικές εξελίξεις και τάσεις
 • Οικονομικές τάσεις
 • Αριθμητική, ποιοτική εξέλιξη κλάδου (βιομηχανικού, παραγωγικού)