Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

Μελέτες

Η εντατική και πολυετή εξειδίκευση των στελεχών της Ανάπτυξις "ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" σε θέματα ανάλυσης των καθημερινών αλλά και στρατηγικών αναγκών δεκάδων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, αποτελεί τη βάση για την επιτυχημένη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της τεχνολογικής έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας, καθώς και την είσοδό τους στην νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελεί η πλήρωση μιας σειράς κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία συσχετίζονται με παράγοντες όπως:

  • Η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης.
  • Η διάρκεια ζωής της επιχείρησης.
  • Οι άμεσες και ευρύτερες ανάγκες της επιχείρησης σε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών.
  • Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των επενδύσεων που θέλει να υλοποιήσει στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
  • Οι επιπτώσεις που θα έχει η συμμετοχή της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε αυτές συνδέονται με την χρηματοοικονομική κατάσταση της, την διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την εξέλιξη και αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών της, λαμβανομένου του ευρύτερου ελληνικού, ευρωπαϊκού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Ειδικότερα, η Ανάπτυξις "ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε συγκεκριμένες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η οποία αναλύεται σε ένα ολοκληρωμένη φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κατάρτιση σχεδίου καταγραφής των τεχνολογικών και λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη του βαθμού αναγκαιότητας αυτών.
  • Παρουσίαση σχεδίου πιθανών σεναρίων συμμετοχής σε χρηματοδοτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά.
  • Επιμέλεια, σύνταξη και παρουσίαση όλων των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων της μελέτης (Τεχνικοοικονομική Μελέτη).
  • Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου υποψηφιότητας μέχρι την οριστική έγκριση.