Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Η εταιρεία "Ανάπτυξις ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" σας ενημερώνει ότι αναμένεται να ανοίξει ο ΄Β Κύκλος για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο. Ο Α' κύκλος υποβολής προτάσεων έκλεισε τον Μαρτίο του 2014.

Σημειώνεται ότι τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτικών σχεδίων δύναται να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή και η επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο , η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες και οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές). Καλύπτει τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως Τουρισμό, Μεταποίηση, Logistics, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Παροχή Υπηρεσιών, Παραγωγή κ.α. Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του και ανάλογα με την περίπτωση δύναται να φτάνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Τέλος τα κίνητρα που παρέχει σχετίζονται με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και leasing.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο νέος νόμος προβλέπει δύο γενικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων:

 1. Ειδικά επενδυτικά σχέδια
  • Επιχειρηματικότητα των Νέων ( Νέες μικρές επιχειρήσεις με συμμετοχή νέων από 20 εως 40 ετών). Η Νεανική Επιχειρηματικότητα ενισχύεται για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας.
  • Μεγάλα επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ. Επιπλέον προβλέπονται όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
  • Ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια για επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Προβλέπονται φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
  • Επενδύσεις Συνέργειας και Δικτύωσης
 2. Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων
  • Επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας στα οποία προβλέπονται φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% και απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση επιλέξιμου κλάδου.
  • Επενδύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης, που αφορούν επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους και στις οποίες προβλέπονται όλα τα είδη των ενισχύσεων.Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
  • Σχέδια περιφερειακής συνοχής, που αφορούν επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Προβλέπονται όλα τα είδη των ενισχύσεων και ανήκουν σε επιλέξιμους κλάδους όπως Μεταποίησης, Τουρισμού, Logistics, ΑΠΕ εκτός Φωτοβολταϊκών, Παροχής Υπηρεσιών, Παραγωγής και Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων). Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.
 • Επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης (leasing)
 • Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου
 • Ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ για την εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτιρίων
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Άυλες δαπάνες
 • Δαπάνες για έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που σχετίζονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Αμοιβές συμβούλων
 • Λειτουργικά έξοδα σε επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στις καινοτομίες του νέου Επενδυτικού Νόμου περιλαμβάνονται :

 • Eτήσιος και συγκεκριμένος προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων που προβλέπεται ετησίως και θα καθορίζει το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 • Οι φοροαπαλλαγές θα είναι πάντοτε τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.
 • Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα.
 • Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που:

 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν την μορφή ατομικής επιχείρησης, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή συνεταιρισμού.
 • Τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄κατηγορίας

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 50%, ανάλογα με τον νομό στον οποίο υλοποιείται η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Η εταιρεία "Ανάπτυξις" εγγυάται την έγκυρη και βέλτιστη ενημέρωσή σας στα κριτίρια του νέου Επενδυτικού Νόμου. Στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους στον χώρο οικονομολόγους, που αναλαμβάνουν την πλήρη καθοδήγησή σας στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη υποβολή μίας ολοκληρωμένης και πλήρης επενδυτικής πρότασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να σας ενημερώσουμε εάν η επιχείρηση σας εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο τηλ. 2651077657.