Οργάνωση Επιχειρήσεων

 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
  • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
  • Οργανόγραμμα
  • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
  • Έντυπα
  • Περιγραφές Καθηκόντων
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
  • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
  • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
  • Στόχοι Πωλήσεων
  • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
  • Έντυπα πωλήσεων
  • Κίνητρα bonus - στόχοι Πωλήσεων
  • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων / γεωγραφικά
  • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
  • Στατιστικά πωλήσεων
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • Διαδικασίες
  • Έντυπα
  • Εργατική Νομοθεσία
  • Κώδικας Δεοντολογίας
  • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
  • Σύστημα αμοιβών - κίνητρα παραγωγικότητας
  • Συστήματα αξιολόγησης
  • Τεχνικές βελτίωσης ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας