Η φιλοσοφία μας

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία της Εταιρίας βασίζεται στις εξής βασικές αρχές: Ποιότητα Υπηρεσιών, Συνέπεια, Αποτελεσματικότητα και Αφοσίωση στους πελάτες.

Πρωταρχικούς σκοπούς της Εταιρίας αποτελούν:

 • Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους πελάτες της.
 • Η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών και η εξασφάλιση της πίστης τους και της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με την Εταιρία.
 • Η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών της με στόχο την πιστή εφαρμογή τους και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η ικανοποίηση του προσωπικού όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας και η διαρκής προαγωγή του επιπέδου κατάρτισής του.
 • Η στενή παρακολούθηση και έρευνα της

Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της στην αναγνώριση ευκαιριών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία στα Χρηματοδοτικά και Ερευνητικά Τεχνολογικά προγράμματα καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα πεδία:

 • Χρηματοδοτικά
 • Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04.
 • Εθνικά Επενδυτικά και Ερευνητικά Προγράμματα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας – ΕΠΑΝ (Έρευνα και Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Τουρισμός), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» - ΕΠ ΚτΠ (Παιδεία-Πολιτισμός, Εξυπηρέτηση του πολίτη & βελτίωση της Ποιότητας ζωής, Ανάπτυξη & Απασχόληση στην Ψηφιακή Οικονομία, Επικοινωνίες και Τεχνική βοήθεια), Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα - ΠΕΠ, κλπ.
 • Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 (πρώην άρθρα 23α, 23β, αναπτυξιακά κίνητρα ειδικών επενδύσεων).
 • Κανονισμός 1257/99 (πρώην 866/90).
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN, κ.α.
 • Χρηματοδοτήσεις από Venture Capitals, Seed Capital Fund, Θερμοκοιτίδες, Ν.Ε.Χ.Α. κ.α.
 • Τεχνικοοικονομικές μελέτες δανείων