Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί  από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – σύμφωνα με ανακοίνωσή του - προκηρύσσει εκ νέου τιςπαρακάτω   δράσεις,   προκειμένου   να   δώσει   ώθηση   στην   ανάπτυξη  της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120εκατ. ευρώ.

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εκσυγχρονισμός παραγωγικού εξοπλισμού και πιστοποίηση προιόντων

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ

Επιδότηση από 50% έως 65%

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Περισσότερα...

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση Εκπαίδευση:

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

- στο λιανικό εμπόριο

- στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

- την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
Επιδότηση 50%

Περισσότερα...

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 60%

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

H ΔΡΑΣΗ

Η δράση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 80.000,00€ έως 330.000,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ανέλθει 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

·         Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων

·         Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

·         Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ

·         Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

·         Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων

·          

 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

·         Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

·         Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

·         Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

·         Συστήματα αυτοματισμού, ειδικά συστήματα πληροφορικής και δικτυώσεων

·         Μεταφορικά μέσα

·         Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης

·         Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

·         Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού

·         Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού

·         Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/ Εφαρμογών

·         Υπηρεσίες προμήθειας/ χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service» , «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

·         Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

·         Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

·         Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

·         Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη υποβολής  ορίζεται η Τετάρτη 21 Νοεμβρίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής  την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου   και ώρα 15:00.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

H Εταιρεία «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ», έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών σχεδίων, μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών προγραμμάτων.

 

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

-          Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου

-          Επίβλεψη Έργων

-          Οικονομοτεχνικές Μελέτες

-          Μελέτες Βιωσιμότητας

-          Υπηρεσίες Marketing

-          Έρευνες Αγοράς

-          Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες

Μέσω της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ" υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης σε καθημερινή βάση για κάθε νέα επενδυτική – αναπτυξιακή ευκαιρία, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

Νέοι Αγρότες - Αποτελέσματα Αξιολογήσεων 2ης Πρόσκλησης

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 – 2η Πρόσκληση) στην Περιφέρεια Ηπείρου, μετά την αύξηση του προϋπολογισμού.

Όσο αφορά την εταιρία μας ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ, όλοι οι υποβληθέντες φάκελοι εγκρίθηκαν.

Τα επίσημα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί εδώ.

Νέα παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/04 και 3908/11

αναπτυξιακος επενδυσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι με νομοθετική διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους παρατείνεται ως εξής:

Περισσότερα...

Νέα Παράταση ηλεκτρονικών υποβολών στις δράσεις Ψηφιακό Άλμα - Ψηφιακό Βήμα

Psifiako Alma - Psifiako Vima Paratasi Ypovolwn

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις δράσεις Ψηφιακό Βήμα, Ψηφιακό Άλμα.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις εν λόγω δράσεις ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018.

Παράταση ψηφιακών υποβολών στα προγράμματα "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα"

Ψηφιακό Αλμα & Βήμα Ανάπτυξις

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην δράση

"ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ" και "ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ" μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Ψηφιακό Άλμα"   

 

H ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Περισσότερα...

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ & την ανάπτυξη καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών"

 

Kainotomia Epixeirhsewn - Anaptyxiakos

 

Σας ενημερώνουμε, ότι παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 19/10/2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παράταση προγράμματος "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 1 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε κάνωντας κλικ εδώ.