Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν.4399/16

 

paratash anaptyksiakou

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

programa perifereias

  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης έως 31/12/2020, των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011

  

epixeirhmatikothta

 

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης έως 31/12/2020, των επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004

και του ν.3908/2011

  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

 

Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II

 

 

H ΔΡΑΣΗ

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με βασικό μοχλό τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην περιφέρεια Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000 €. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται από 55% έως 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Ιουλίου  με

καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 10 Οκτωμβρίου και ώρα 15:00.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και Περιβάλλον χώρος
  • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Προβολή - Προώθηση - Δικτύωση
  • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων
  • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net
Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

 

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

 

 

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

·         Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

·         Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, (εξαιρουμένων όσων βαραίνουν τον ιδιοκτήτη)

 

2.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

·         νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,

·         σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού,

·         δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης,

·         συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά – εφημερίδες- βάσεις δεδομένων - επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους,

·         κόστος παρακολούθησης ημερίδων – συνεδριών.

 

        Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

3.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΟΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗΣ

·         Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών,

·         Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά,

·         Εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα,

·         Έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, ή την ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου),

·         Σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας,

·         Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ

 

 4.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

·         Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλώσιμων για τις οποίες η αναγκαιότητα    απόκτησης τους δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες για αγορά μελανιών όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή)

 

 5.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (επιχειρηματία – εταίρων)

 

 6.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ/ΕΣ ΘΕΣΗ/ΕΙΣ

·         Νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα

 

 7.   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

·         Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (άυλου και ενσώματου)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 10-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στις 12.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

  

  

epixeirhmatikothta 

 

Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν4399/16.

Έναρξη υποβολών 03/07 - 15/11/2019 

https://www.ependyseis.gr/news/anakoinosi_prokirixis_mpm_040719.pdf

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net

 

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

 

 

 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II

  

e-business

 

Η ΔΡΑΣΗ

Η δράση αφορά την ενίσχυση Μικρών, Πολύ Μικρών, Μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν ( e επιχειρήσεων ) ΙΙ » είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν ( e - Business ) ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Της εξωστρέφειας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:
   Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα
   Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
   Υγεία και ευεξία
Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δραστηριότητες:
Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡ
OΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ανέλθει 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
   Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
   Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
   Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
   Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
   Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
   Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
   Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
   Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «SoftwareasaService», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
   Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
   Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
   Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

3. 
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
   Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
   Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
   Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
   Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
   Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
   Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

 

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

   Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

   Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έναρξη υποβολής Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

E - mail info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

 

 

 

Το ύψος της επιδότησης των δικαιούχων θα εξαρτάται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, καθώς το νέο «Εξοικονομώ» θα έχει 7 εισοδηματικά κριτήρια, με ανώτατο ποσοστό επιδότησης το 60% - 70% των επιλέξιμων δαπανών - χωρίς όμως το ποσό να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Στις επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα. Οποίος επιδιώξει να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να έχει την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα του ακινήτου ή την επικαρπία και να προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση ότι είναι η κύρια ή η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική). Για να μπορέσουν οι δικαιούχοι να πραγματοποιήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση και να μπουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν πάρει πιστοποιητικό από ενεργειακούς επιθεωρητές 

 

Ποιες δαπάνες καλύπτονται:

  • Η αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).
  • Η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά.
  • Η τοποθέτηση θερμομόνωσης εντός του κτηρίου, χωρίς να καλύπτονται οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.). Για να καλυφθούν οι εν λόγω δαπάνες -π.χ. λέβητας με ανεπανόρθωτες φθορές- πρέπει να πιστοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής ότι πληρούνται τα κριτήρια ως προς την ανάλυση και εκπομπή καυσαερίων.
  • Η αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (ηλιακά συστήματα).

 

Ποσοστά επιχορήγησης

 

 

Κατηγορία

Ατομικό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Οικογενειακό

«Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης»

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

2

> 10.000 έως 15.000

> 20.000

έως 25.000

50%

5%

70%

3

> 15.000 έως 20.000

> 25.000 έως 30.000

40%

5%

70%

4

> 20.000 έως 25.000

> 30.000 έως 35.000

35%

5%

70%

5

> 25.000 έως 30.000

> 35.000 έως 40.000

30%

5%

50%

6

> 30.000 έως 35.000

> 40.000 έως 45.000

25%

5%

50%

7

> 35.000 έως 40.000

> 45.000 έως 50.000

0%

0%

0%

 

   

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

E-mailinfo@anaptyxis.net

Facebook Page: www.facebook.com/omilosanaptyxis

Προκήρυξη νέου προγράμματος του Αναπτυξιακού νόμου

Προκήρυξη νέου καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και νέα παράταση στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

 

https://www.ependyseis.gr/news/anakoinosi_prokirixis_170519.pdf

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2

Μέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (#CLLD#LEADER)» για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.


Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 14-05-2019 και ώρα 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στο ΠΣΚΕ: 30-08-2019 και ώρα 15:00


Αναλυτική πληροφόρηση στον σύνδεσμο:

http://www.epirussa.gr/index.php/pro/2019-01-11-07-41-23

www.agrotikianaptixi.gr