Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΝέος Αναπτυξιακός Νόμος - Παράταση και άλλες διατάξεις που αφορούν το Ν.3299/04 & 3908/11

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Παράταση και άλλες διατάξεις που αφορούν το Ν.3299/04 & 3908/11

Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τα εξής κύρια σημεία.

 

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

- Ατομική επιχείρηση
- Εμπορική εταιρία
- Συνεταιρισμός
- Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
- Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
- Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
- Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Το Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου είναι τα 50.000ευρώ.

Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδύσεων

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας.

Είδη ενισχύσεων
- Φορολογική απαλλαγή
- Επιχορήγηση
- Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
- Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
- Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Ποσοστά ενίσχυσης


Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται έως και 45%, τα οποία σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  ισχύουν έως την 31-12-2017.


Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων


Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης ή και ειδικές παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.


- Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.
- Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.
- Ανεξάρτητες ΜΜΕ που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς
- Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία
- Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.
- Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής
- Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
- Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ. και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
- Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Ν.3299/04

- Τα επενδυτικά έργα τα οποία έληξαν την 31-12-2015 παρατείνονται έως την 30-6-2018 υπό την υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους έως την 31/3/2017.
- Τα επενδυτικά έργα τα οποία λήγουν την 31-12-2016 παρατείνονται έως την 30-6-2018 υπό την υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους έως την 31/3/2017.

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Ν.3908/11

- Τα επενδυτικά έργα των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί εώς την 31-12-2012 παρατείνονται έως την 30-6-2017.
- Τα επενδυτικά έργα των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί κατά τα έτη 2013 και 2014παρατείνονται έως την 31-12-2017.

Λοιπές ενδεικτικές διατάξεις που αφορούν σε Ν.3299/04 & 3908/11

- Αναπροσαρμόζεται ο τρόπος απόδοσης της δικαιούμενης επιχορήγησης στα εγκεκριμένα επενδυτικά έργα και θα καταβάλλεται σε 7 δόσεις.
- Η δυνατότητα παροχής προκαταβολής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1/7 της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής επιχορήγηση και δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.
- Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης επιστολής έγκρισης δανείου για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στον ν.3908/2011
- Καθίσταται εφικτή η μετάταξη κινήτρου για τα ενταγμένα έργα στον Ν.3299/04 και Ν.3908/2011 από επιχορήγηση σε φοροαπαλλαγή. Η εν λόγω διάταξη αφορά στο τμήμα της επιχορήγησης η οποία δεν έχει καταβληθεί έως την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου. Η διάταξη αυτή δεν αφορά σε περιπτώσεις εκχώρησης της επιχορήγησης σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.