Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - Ανακοινώσεις«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

                                                                                                

                                              

                                                                                                       

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

·         Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση

·         Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας

·         Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

1.    Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.

 

2.    Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

·         Δαπάνες προσωπικού.

·         Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού.

·         Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.

·         Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

·         Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

·         Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

·         Δαπάνες καινοτομίας

·         Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Α' Κύκλος: Έναρξη υποβολής Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

1.   Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:

·         200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

·         350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

·         450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

·         500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

 

2.   Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμού

·         1.000.000 ευρώ.

 

3.   Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

·         2.000.000 ευρώ.

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ)

 

Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων ΕΤΑΚ αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 

Μετά την υπογραφή της Απόφασης Ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, σε ποσοστό μέχρι 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

H Εταιρεία «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ», έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις.

Προσφέρουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών σχεδίων, μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών προγραμμάτων.

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

-          Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου

-          Επίβλεψη Έργων

-          Οικονομοτεχνικές Μελέτες

-          Μελέτες Βιωσιμότητας

-          Υπηρεσίες Marketing

-          Έρευνες Αγοράς

-          Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες

Μέσω της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ" υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης σε καθημερινή βάση για κάθε νέα επενδυτική – αναπτυξιακή ευκαιρία, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Fax: 26510 77847

Ιστοσελίδα:www.anaptyxis.eu

E-mail:info@anaptyxis.eu

Facebook Page: www.facebook.com/omilosanaptyxis