Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΕπίσημη προκήρυξη για Β΄Κύκλο: Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Επίσημη προκήρυξη για Β΄Κύκλο: Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Προκηρύχθηκε ο Β΄ κύκλος του προγράμματος "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση έως και 100% υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» -Β΄ΚΥΚΛΟΣ

 
Το πρόγραμμα  στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ανέργων, µμισθωτών και αυτοαπασχολούµενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς µε την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 80 εκατ. € και θα κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%)
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής : Έναρξη 05/07/2017- Λήξη 09/08/2017
 • 2η περίοδος υποβολής : Έναρξη 06/09/2017- Λήξη 11/10/2017
 • 3η περίοδος υποβολής : Έναρξη 08/11/2017- Λήξη 13/12/2017

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

 

Ο προϋπολογισμός των έργων πρέπει να είναι από 5.000 έως 25.000€, το οποίο αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000 €, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000 €.
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.
 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμένη στα µμητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, µμισθωτοί (πλήρους ή µμερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούµενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες µμεταξύ αυτών.

 

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων:

 

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
2. Συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) έως 60%.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.) έως 20%.
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Προμήθεια αναλωσίμων έως 15%.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων).
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέσεις.
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση  εξοπλισμού.
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.