Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΗλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

H ΔΡΑΣΗ
Η δράση αφορά ενίσχυση Μικρών , Πολύ Μικρών, Μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. Βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e business)» είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:
•    Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα
•    Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
•    Υγεία και ευεξία
Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις κάτωθι δραστηριότητες:
Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 6.000,00€ έως 12.500,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ανέλθει 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•    Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
•    Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
•    Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
•    Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
•    Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
•    Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού
•    Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών
•    Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
•    Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία
•    Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού
•    Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

3.    ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ
•    Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
•    Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
•    Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
•    Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
•    Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
•    Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Έναρξη υποβολής Τρίτη 23 Απριλίου και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα 15:00.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
H Εταιρεία «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ», έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις.
Προσφέρουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών σχεδίων, μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών προγραμμάτων.

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
-    Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου
-    Επίβλεψη Έργων
-    Οικονομοτεχνικές Μελέτες
-    Μελέτες Βιωσιμότητας
-    Υπηρεσίες Marketing
-    Έρευνες Αγοράς
-    Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες

Μέσω της "ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ" υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης σε καθημερινή βάση για κάθε νέα επενδυτική – αναπτυξιακή ευκαιρία, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων στα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.