Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΕνίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Για Την Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων Και Υπηρεσιών

Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Για Την Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων Και Υπηρεσιών

H ΔΡΑΣΗ
Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με βασικό μοχλό τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην περιφέρεια Ηπείρου.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000 €. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται έως 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη 10 Ιουλίου  με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
     1. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

 • Εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Αγορά μη οικονομημένης η/και οικονομημένης γης
 • Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
 • Ειδικές διαμορφώσεις χώρων


     2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία,, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
 • Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης


     3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 • Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία,, νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης
 • Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης


     4. ΠΡΟΒΟΛΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα
 • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό
 • Έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
 • Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας
 • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
 • Έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων
 • Κατασκευή και ανάρτηση αναμνηστικής πινακίδας
 • Λοιπά έξοδα προβολής ‐ προώθησης και δικτύωσης


     5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
         ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Μελέτες // έρευνες αγοράς
 • Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων
 • Λοιπές δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες


     6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
H Εταιρεία «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ», έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις.
Προσφέρουμε τη δυνατότητα αναγνώρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης των επενδυτικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών σχεδίων, μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά και παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών προγραμμάτων.

Στόχος της Εταιρείας είναι να προσφέρει τις γνώσεις των στελεχών της προς όφελος των πελατών της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 •     Μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου
 •     Επίβλεψη Έργων
 •     Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 •     Μελέτες Βιωσιμότητας
 •     Υπηρεσίες Marketing
 •     Έρευνες Αγοράς
 •     Στατιστικές – Κλαδικές Μελέτες