Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΤελευταίες μέρες για την υποβολή νέων αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016

Τελευταίες μέρες για την υποβολή νέων αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο πρόγραμμα «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ορίζεται η 17 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Στόχος :

 

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ.

 

 

Δικαιούχοι :

 

·         Ατομικές επιχειρήσεις.

·         Εμπορικές εταιρείες Ε.Ε, Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Μ.Ε.Π.Ε.

·         Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

·         Συνεταιρισμοί.

·         Υπό σύσταση ή υπό συγχώνευση εταιρείες.

·         Ομάδες παραγωγών – ΟΠ.

·         Αγροτικοί συνεταιρισμοί – ΑΣ.

·         Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις – ΑΕΣ.

 

Προϋπολογισμός προγράμματος :

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε εκατό πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 

·         Κτιριακές εγκαταστάσεις.

·         Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

·         Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις.

·         Λοιπός εξοπλισμός.

·         Μεταφορικά μέσα.

·         Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχουν παύσει λειτουργία.

·         Άυλα στοιχεία ενεργητικού.

·         Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας. 

·         Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες .

·         Δαπάνες εκκίνησης, μόνο για υπό ίδρυση μικρών επιχειρήσεων.

 

Υποβολή προτάσεων :

Έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 4η Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 17η Σεπτεμβρίου 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.