Τρέχοντα Προγράμματα

ΑρχικήΝέα Προγράμματα - ΑνακοινώσειςΠρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

 

 

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

·         Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

·         Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, (εξαιρουμένων όσων βαραίνουν τον ιδιοκτήτη)

 

2.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

·         νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη,

·         σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού,

·         δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης,

·         συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά – εφημερίδες- βάσεις δεδομένων - επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους,

·         κόστος παρακολούθησης ημερίδων – συνεδριών.

 

        Οι προαναφερόμενες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

3.   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΟΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗΣ

·         Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών,

·         Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά,

·         Εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα,

·         Έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, ή την ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου),

·         Σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας,

·         Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας μόνο για προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ

 

 4.   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

·         Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλώσιμων για τις οποίες η αναγκαιότητα    απόκτησης τους δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες για αγορά μελανιών όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή)

 

 5.   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (επιχειρηματία – εταίρων)

 

 6.   ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ/ΕΣ ΘΕΣΗ/ΕΙΣ

·         Νέα πρόσληψη μετά την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα

 

 7.   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

·         Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού (άυλου και ενσώματου)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 10-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στις 12.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.


ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

mail  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis