ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 • Συνεργεία αυτοκινήτων: Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Πλυντήρια οχημάτων: Υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες
 • Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και δίτροχων με βοηθητικό κινητήρα με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης κυλινδρισμού >= 50 cc
 • Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα
 • Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ έως 200.000,00€.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII
 • «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής
 • απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30.11.2020 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

 mail :  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis