Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.

Χρηματοδότηση αρχικών επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών
  • Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις
  • Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
  • Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 55%

Προϋπολογισμός: 400.000,00€ έως 3.000.000,00€.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών διαρκεί από 07/09/2020 και ώρα 17:00 μέχρι 06/11/2020 και ώρα 17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ – Σύμβουλοι Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε.

Διεύθυνση: Αργυρινών 18, 45 445, Ιωάννινα , Ελλάδα

Τηλ: 26510 77657

Ιστοσελίδα: www.anaptyxis.eu

 mail :  info@anaptyxis.net

Facebook Σελίδα:  www.facebook.com/omilosanaptyxis